Page 5 - CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
P. 5

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI


       Tầm nhìn


       Với khát vọng tạo ra những giá trị tích cực nâng cao chất lượng môi trường sống

       cho cộng đồng, Thịnh Nam Trung định hướng xây dựng doanh nghiệp trở thành
       đơn vị hàng đầu về phát triển chăm sóc cảnh quan – vệ sinh môi trường tại
       Quảng Ngãi theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Tiên phong áp dụng khoa học
       kỹ thuật và cơ giới từng bước thay thế sức lao động của con người;

       Sứ mệnh


       Đóng góp các giải pháp hữu ích, cùng chung tay cùng cộng đồng với cam kết
       mạnh mẽ phát triển kinh tế đi đôi với trách nhiệm cải thiện cảnh quan & giữ gìn

       môi trường sống bền vững.

       Giá trị cốt lõi


                           NIỀM TIN
       Là giá trị và tiêu chí của Thịnh Nam Trung trong quá trình làm việc; trung thực,
       minh bạch trong xây dựng các quan hệ với đối tác;
                           SÁNG TẠO

       Áp dụng khoa học kỹ thuật để cải tiến liên tục các giải pháp làm phát triển chăm
       sóc cảnh quan và vệ sinh môi trường. Khẳng định sự vượt trội về tư duy và công
       nghệ làm cho môi trường sống an toàn, văn minh hơn là cách mà Thịnh Nam
       Trung khẳng định uy tín của mình.
                           NHÂN VĂN
       Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ứng xử nhân ái, công bằng là cách
       mà Thịnh Nam Trung xây dựng mối quan hệ với nhau tại gia đình Thịnh Nam

       Trung. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng là một trong các
       hoạt động quan trọng trong quá trình làm việc để tạo nên những giá trị tốt đẹp
       bền vững cho cộng đồng và xã hội.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10