Page 6 - CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
P. 6

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


                          G i á m  đ ố c

        P .  G i á m  đ ố c  K i n h
                                         P .  G i á m  đ ố c
             d o a n h
                                          K ỹ  t h u ậ t
         P h ò n g  K ế  h o ạ c h                    P h ò n g  K ế

           –  K ỹ  t h u ậ t                    t o á n  –  T à i  v ụ

           Đ ộ i  x â y        Đ ộ i  t h i  c ô n g       Đ ộ i  x e  c ơ
            d ự n g           c ả n h  q u a n           g i ớ i


       Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên
       hàng đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời

       gian yêu cầu. Nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp là tác phong làm việc
       của Thịnh Nam Trung;
       Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao
       đẳng. Những kinh nghiệm thực tế từ các Dự án FDI, thường xuyên tiếp cận
       những công nghệ mới từ các nước đã tạo cho Công ty TNHH Thịnh Nam Trung
       một nguồn nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm tiên phong trong lĩnh vực cây

       xanh công viên và vệ sinh đô thị, khu công nghiệp;
       Phương châm nhân lực là tài sản vô giá của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty
       TNHH Thịnh Nam Trung luôn mong muốn mỗi thành viên của công ty là một bộ
       phận hữu cơ không thể tách rời. Sức mạnh của Công ty cũng chính là sự gắn kết
       của tất cả các nhân viên, chính điều này làm nên một sức mạnh tổng thể của
       Công ty TNHH Thịnh Nam Trung.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11